کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1917   |   تاریخ درج: Saturday, September 10, 2016   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: راه اندازی و درج محتوا

 

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر(PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار


اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

Share نسخه مخصوص چاپ