اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر(PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.

اولین کارگاه آموزشی درجه عملکردی قیر (PG) با همکاری شرکت تعالی نگر در محل همایشهای شرکت آذربام برگزار گردید.