کسب عنوان مدیر نمونه کنترل کیفی کشور توسط مدیر کنترل کیفی شرکت آذربام در سال 94
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

خانم مهندس کریمیان خسروشاهی مدیر کنترل کیفی شرکت آذربام علاوه بر کسب عنوان مدیر نمونه استانی در چند سال متوالی به عنوان مدیر نمونه کنترل کیفی کشوری در سال 94 انتخاب شد.