انتخاب شرکت آذربام عنوان واحد نمونه کیفی کشور در سال 94
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

شرکت آذربام در سال 94 علاوه بر کسب عنوان واحد نمونه استانی به عنوان واحد نمونه کشوری نیز برگزیده شد.