کسب عنوان واحد نمونه کیفی و انتخاب مدیر کنترل کیفی شرکت آذربام به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه استان
Saturday, September 10, 2016 by راه اندازی و درج محتوا

شرکت آذربام به عنوان واحد نمونه استانی در سال 94 انتخاب شد

 کسب عنوان واحد نمونه کیفی توسط شرکت آذربام و انتخاب مدیر کنترل کیفی این شرکت به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه استانی در سال 94 

همچنین مدیر کنترل کیفی این شرکت به عنوان مدیر نمونه کنترل کیفیت در استان معرفی شد.

 کسب عنوان واحد نمونه کیفی توسط شرکت آذربام و انتخاب مدیر کنترل کیفی این شرکت به عنوان مدیر کنترل کیفی نمونه استانی در سال 94